เงื่อนไขการเดินทาง

1. สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน
2. ผู้โดยสารควรมาก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้โดยสารมาหลังจากเวลารถออกถือว่าสละสิทธ์การเดินทาง ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋ว
4. กรณีเลื่อนตั๋วต้องแจ้งจุดจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 ℅
5. ไม่สามารถเลื่อนตั๋วได้กรณีแจ้งจุดจำหน่ายตั๋วไม่ถึง 1 ชั่วโมง
6. การคืนตั๋วต้องทำเรื่องคืนตั๋วที่จุดจำหน่ายที่ซื้อก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 ℅หากแจ้งไม่ถึง 2 ชั่วโมง ไม่สามารถคืนตั๋วได้
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋วในช่วงเทศกาล หรือจุดจำหน่ายที่ระบุไว้ว่างดบริการเลื่อนหรือคืนตั๋ว
8. ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วในราคาตั๋วเด็กต้องมีความสูงไม่เกิน 130 เซ็นติเมตร ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอายุหรือชั้นเรียนและเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋ว(แต่จะไม่มีที่นั่งให้)
9.ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วส่วนลดในราคาทหาร ตำรวจ และอื่นๆ ต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่มาซื้อตั๋วและต้องแสดงบัตรอีกครั้งกับพนักงานต้อนรับบนรถ บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนได้
10.ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม
11.สัมภาระที่น้ำหนักเกินจากที่กำหนดต้องเสียค่าระวาง กิโลกรัมละ 10 บาท โดยชำระค่าระวาง กับพนักงาน จำหน่ายตั๋วหรือนายตรวจเท่านั้นพร้อมรับใบเสร็จ และควรเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ
12.พนักงานประจำรถไม่มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าระวางหรือค่าฝากส่งพัสดุจากผู้โดยสาร
13.ผู้โดยสารที่ต้องการนำรถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับผู้โดยสาร ต้องเสียค่าระวางรถจักรยานยนต์เป็นเงิน 1,550 บาทต่อคัน และต้องแจ้งพนักงานจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
14.ผู้โดยสารควรเก็บเอกสารกำกับสัมภาระไว้และส่งคืนพนักงานประจำรถเมื่อมีการเรียกรับสัมภาระคืน
15.บริษัทฯรับผิดชอบกรณีสัมภาระเสียหาย หรือสูญหายไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง
16.หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือมีเรื่องร้องเรียน โทรสายด่วน Call Center 02 156 6262


เงื่อนไขการฝากส่งพัสดุ

1. ค่าธรรมเนียมการฝากส่งพัสดุคิดจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท คิดขั้นต่ำ 120 บาท
2. กรณีที่พัสดุเป็นของชิ้นใหญ่ ( เกิน 50 ซม. X 50 ซม. X 50 ซม. ) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  100 บาทต่อชิ้น แต่ถ้าขนาดพัสดุ เกิน 80 ซม. X 80 ซม. X 80 ซม. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  200 บาทต่อชิ้น และ น้ำหนักต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อชิ้น หากน้ำหนักต่อชิ้นเกิน คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท  หากน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัมต่อชิ้นต้องชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท
3. รถจักรยานยนต์ คิดค่าธรรมเนียมฝากส่งพื้นฐานอัตราขั้นต่ำ 1,850 บาทต่อคัน และหากมีขนาดใหญ่กว่าขนาดพื้นฐานที่บริษัทฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้นตามขนาดของรถมอเตอร์ไซด์
4. รถจักรยานคิดค่าธรรมเนียม 300, 400 และ 500 บาทต่อคันแล้วแต่ขนาด
5. พัสดุที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีๆไป
6. ผู้รับต้องนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดง ในกรณีมอบอำนาจให้มารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาของผู้รับมาแสดง
7. บริษัทฯรับผิดชอบกรณีพัสดุเสียหาย หรือสูญหายไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง
8. หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือมีเรื่องร้องเรียนโทรสายด่วน Call Center (02 156 6262