เส้นทางเดินรถ

เส้นทางเดินรถและเวลารถออกตามจุดขายตั๋ว


815 เส้นทาง ระยอง-พัทยา-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 06.15 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4   ม.1 หรือ ม.4 19:15 รถด่วน 1 มุกดาหาร 6:00 ม.1 หรือ ม.4 15:00 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4 18:30 รถด่วน
2 บ้านฉาง 06.40 16.30   19.40 2 คำชะอี 06.35 15.35 16.30 19.00
3 ก.ม.10 06.55 16.50   19.55 3 กุฉินารายณ์ 07.30 16.30 17.10 19.50
  สัตหีบ 07.10 16.55   20.10            
4 พัทยา 08.15 17.50   21.15 4 โพนทอง 08.00 17.05 17.40 20.20
5 อ่าวอุดม 08.40 18.15   21.40 5 ร้อยเอ็ด 08.45 17.55 18.40 21.00
6 ศรีราชา 08.55 18.25   21.55 6 วาปีปทุม 09.30 18.40 19.30 21.25
7 ชลบุรี 09.30 19.15   22.30 7 พยัคฆภูมิพิสัย 10.15 19.20 20.20  
  ฉะเชิงเทรา 10.15                  
  ครองรั้ง 11.25                  
8 สระแก้ว 12.20 21.55     8 สตึก 10.45 19.55 20.55  
9 อรัญประเทศ 13.10 22.35     9 บุรีรัมย์ 11.25 20.35 21.40  
10 โนนดินแดง 14.20 23.40   - 10 จุดพักรถนางรอง 11.40 20.50 22.40 00.10
11 ปะคำ   00.05   - 11 นางรอง 12.20 21.30 23.20 -
12 นางรอง 15.05 00.25   - 12 ปะคำ 12.40 21.45 23.50 -
13 จุดพักรถนางรอง 15.15 01.05   02.30 13 โนนดินแดง 13.00 22.10 00.00 -
14 บุรีรัมย์ 16.25 01.50   - 14 อรัญประเทศ 14.35 23.50 01.30 -
15 สตึก 17.15 02.25   - 15 สระแก้ว 15.30 00.30 02.00 -
16 พยัคฆภูมิพิสัย 17.45 02.50   - 16 ชลบุรี 18.25 03.25 04.15 04.30
17 วาปีปทุม 18.35 03.30   - 17 ศรีราชา 18.45 03.45 04.40 05.10
18 ร้อยเอ็ด 19.15 04.05   05.30 18 อ่าวอุดม 18.55 04.55 04.55 05.20
19 โพนทอง 20.10 04.55   06.20 19 พัทยา 19.20 05.20 05.10 05.30
20 กุฉินารายณ์ 20.45 05.20   06.50 20 ก.ม.10 19.50 05.50 05.40 06.00
21 คำชะอี 21.35 06.00   07.30 21 บ้านฉาง 20.00 06.00 06.00 06.10
22 มุกดาหาร 22.05 06.30   08.00 22 ระยอง 20.30 06.30 06.15 06.30


815 เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-สุรินทร์

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสุรินทร์
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 7:30 ม.1 หรือ ม.4 1 สุรินทร์ 20:15 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 08.25 2 ปราสาท 21.05
3 ก.ม.10 08.35 3 ประโคนชัย 21.40
4 พัทยา 09.30 4 จุดพักรถนางรอง 22.00
5 อ่าวอุดม 10.00 5 นางรอง 22.20
6 ศรีราชา 10.20 6 ปะคำ 22.45
7 ชลบุรี 11.00 7 โนนดินแดง 23.00
8 สระแก้ว 13.45 8 อรัญประเทศ 00.30
9 อรัญประเทศ 14.35 9 สระแก้ว 01.20
10 โนนดินแดง 15.55 10 ชลบุรี 04.20
11 ปะคำ 16.15 11 ศรีราชา 04.55
12 นางรอง 17.00 12 อ่าวอุดม 05.20
13 จุดพักรถนางรอง 17.20 13 พัทยา 05.50
14 ประโคนชัย 17.40 14 ก.ม.10 06.35
15 ปราสาท 18.05 15 บ้านฉาง 06.55
16 สุรินทร์ 18.40 16 ระยอง 07.35


815 เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-บุรีรัมย์-สตึก

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสตึก
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 20:00 ม.1 หรือ ม.4 1 สตึก 8:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 20.25 2 บุรีรัมย์ 09.30
3 ก.ม.10 20.35 3 จุดพักรถนางรอง 09.45
4 พัทยา 21.30 4 นางรอง 10.10
5 อ่าวอุดม 22.00 5 ปะคำ 10.30
6 ศรีราชา 22.20 6 โนนดินแดง 10.55
7 ชลบุรี 23.10 7 อรัญประเทศ 12.35
8 สระแก้ว 01.45 8 สระแก้ว 13.15
9 อรัญประเทศ 02.15 9 ชลบุรี 15.50
10 โนนดินแดง 03.00 10 ศรีราชา 16.20
11 ปะคำ 03.15 11 อ่าวอุดม 16.35
12 นางรอง 03.20 12 พัทยา 17.15
13 จุดพักรถนางรอง 03.25 13 ก.ม.10 17.35
14 บุรีรัมย์ 04.10 14 บ้านฉาง 18.25
15 สตึก 04.50 15 ระยอง 19.05


815 เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ยโสธร-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 18:25 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:00 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:45 2 คำชะอี 17:30
3 กม10 19:00 3 หนองสูง 17:50
4 บ่อวิน 19:45 4 กุฉินารายณ์ 18:10
5 เกาะโพธิ์ 20:15 5 โพนทอง 18:55
6 แปลงยาว 20:35 6 ธวัชดินแดง 19:20
7 เขาหินซ้อน 20:55 7 ร้อยเอ็ด 20:05
8 คลองรั้ง 21:15 8 ย.ศรีสมเด็จ 20:35
9 กบินทร์บุรี 21:40 9 วาปีปทุม 21:00
10 สระแก้ว 21:55 10 พยัคฆภูมิพิสัย 21:35
11 อรัญประเทศ 22:15 11 สตึก 21:55
12 โนนดินฯ 22:35 12 บ้านด่าน 22:15
13 นางรอง 0:55 13 บุรีรัมย์ 22:40
14 บุรีรัมย์ 2:05 14 นางรอง 23:50
15 บ้านด่าน 2:30 15 โนนดินฯ 2:10
16 สตึก 2:50 16 อรัญประเทศ 2:30
17 พยัคฆภูมิพิสัย 3:10 17 สระแก้ว 2:50
18 วาปีปทุม 3:45 18 กบินทร์บุรี 3:05
19 ย.ศรีสมเด็จ 4:10 19 คลองรั้ง 3:30
20 ร้อยเอ็ด 4:40 20 เขาหินซ้อน 3:50
21 ธวัชดินแดง 5:25 21 แปลงยาว 4:10
22 โพนทอง 5:50 22 เกาะโพธิ์ 4:30
23 กุฉินารายณ์ 6:35 23 บ่อวิน 5:00
24 หนองสูง 6:55 24 กม10 5:45
25 คำชะอี 7:15 25 บ้านฉาง 6:00
26 มุกดาหาร 7:45 26 ระยอง 6:20


815 เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์-มุกดาหาร

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 17:50 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:20 2 นิคมคำสร้อย 18.00
3 ก.ม.10 18:35 3 เลิงนกทา 18.30
4 บ่อวิน 19:20 4 เสนางคนิคม 18.55
5 เกาะโพธิ์ 19.40 5 อำนาจเจริญ 19.20
6 แปลงยาว 20.00 6 ป่าติ้ว 20.05
7 สระแก้ว 20.30 7 ยโสธร 20.30
8 อรัญประเทศ 20.50 8 สุวรรณภูมิ 21.15
9 โนนดินแดง 21.10 9 ท่าตูม 21.45
10 ปะคำ 00.02 10 สุรินทร์ 22.30
11 นางรอง 23.30 11 ปราสาท 22.55
12 จุดพักรถนางรอง 00.35 12 ประโคนชัย 23.30
13 ประโคนชัย 00.00 13 จุดพักรถนางรอง 00.00
14 ปราสาท 00.35 14 นางรอง 00.15
15 สุรินทร์ 01.00 15 ปะคำ 00.30
16 ท่าตูม 01.45 16 โนนดินแดง 02.20
17 สุวรรณภูมิ 02.15 17 อรัญประเทศ 02.40
18 ยโสธร 03.00 18 สระแก้ว 03.00
19 ป่าติ้ว 03.25 19 แปลงยาว 04.20
20 อำนาจเจริญ 04.10 20 เกาะโพธิ์ 04.40
21 เสนางคนิคม 04.35 21 บ่อวิน 05.10
22 เลิงนกทา 05.00 22 ก.ม.10 05.55
23 นิคมคำสร้อย 05.30 23 บ้านฉาง 06.10
24 มุกดาหาร 06.00 24 ระยอง 06.30


393 เส้นทาง ระยอง-พัทยา-หัวหิน-สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
    เที่ยว รถ     เที่ยว รถ
1 ระยอง 06.30 15.30 18.40 ม.1 + วีไอพี 24 รอบเช้าวิ่งแค่ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 1 เกาะสมุย 05.00 13.00 16.00 ม.1 + วีไอพี 24 รอบเช้าวิ่งแค่ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
2 บ้านฉาง 06.55 15.55 19.05 2 ท่าเรือดอนหลัก 07.00 15.00 16.30
3 ก.ม.10 07.10 16.10 19.20 3 ดอนสัก 07.15 15.15 18.00
  สัตหีบ 07.25 16.25 19.35   บ้านใน 07.40 15.40 18.40
4 พัทยา 08.05 17.05 20.15 4 กาญจนดิษฐ์ 08.05 16.05 19.05
5 อ่าวอุดม 08.25 17.25 20.35 5 สุราษฎร์ 08.30 16.30 19.30
6 ศรีราชา 08.55 17.55 21.05 6 สนามบินสุราษฎร์ 08.55 18.50 19.55
7 ชลบุรี 09.20 18.20 21.30 7 ไชยา 09.25 17.25 20.25
8 บางพลี       8 ท่าชนะ 09.55 17.55 20.55
9 แสมดำ       9 ละแม 10.25 18.25 21.25
10 เทพารักษ์ 10.10 19.10 22.20 10 หลังสวน 10.50 18.50 21.50
11 พระราม2 10.40 19.40 22.50 11 บขส.ปฐมพร 11.50 19.50 22.50
12 สมุทรสาคร 11.10 20.10 23.20 12 บางสะพาน 13.10 21.10 00.10
  สมุทรสงคราม 12.00 21.00 00.10   ประจวบ 14.40 22.40 01.40
  เขาย้อย 12.30 21.30 00.40   ปรานบุรี 15.40 23.40 02.40
  เพชรบุรี 12.55 21.55 01.05   หัวหิน 16.10 00.30 03.30
13 ชะอำ 13.35 22.35 01.45 13 ชะอำ 16.50 00.50 03.50
14 หัวหิน 13.55 22.55 02.05 14

ท่ายาง

17.15 01.15 04.15
15 ประจวบ 15.45 00.45 03.55 15 เพชรบุรี 17.30 01.30 04.30
  บางสะพาน 17.15 02.15 05.25   เขาย้อย 17.55 01.55 04.55
16 ปฐมพร 18.35 03.35 06.45 16 สมุทรสงคราม 18.25 02.25 05.25
17 หลังสวน 19.35 04.35 07.45 17 สมุทรสาคร 19.15 03.15 06.15
  ละแม 20.00 05.00 08.10   พระราม2 19.45 03.45 06.45
18 ท่าชนะ 20.30 05.30 08.40 18 เทพารักษ์ 20.15 04.15 07.15
19 ไชยา 21.00 06.00 09.10 19 ชลบุรี 21.05 05.05 08.05
20 พุนพิน       20 ศรีราชา 21.30 05.30 08.30
21 สุราษฎร์ 21.30 06.55 10.05 21 อ่าวอุดม 22.00 06.00 09.00
22 กาญจนดิษฐ์ 22.20 07.20 10.30 22 พัทยา 22.20 06.20 09.20
23 ย.บ้านใน 22.45 07.45 10.55 23 สัตหีบ 23.00 07.00 10.00
24 ท่าเรือดอนสัก 23.10 08.10 11.20 24 กม.10 23.15 07.15 10.15
  ดอนสัก 23.25 08.25 11.35   บ้านฉาง 23.30 07.30 10.30
25 เกาะสมุย 00.55 09.55 13.05 25 ระยอง 23.55 07.55 10.55


831 เส้นทาง หัวหิน-ยโสธร-มุกดาหาร

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากต้นทางหัวหิน ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากต้นทางมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 หัวหิน 16.10 ม.1 + VIP 32 1 มุกดาหาร 16.10 ม.1 + VIP 32
2 ชะอำ 16.40 2 นิคมคำฯ 16.35
3 ท่ายาง 17.00 3 เลิงนกทา 17.11
4 เพชรบุรี 17.20 4 เสนาง ค. 17.20
5 เขาย้อย 17.45 5 อำนาจ จ. 17.40
6 สมุทรสงคราม 18.15 6 ป่าคิ้ว 18.10
7 สมุทรสาคร 18.45 7 ยโสธร 18.35
8 พระราม 2 19.05 8 สุวรรณภูมิ 19.25
9 เทพารักษ์ 19.35 9 ท่าตูม 20.05
10 สระบุรี   10 จอมพระ 20.40
11 มวกเหล็ก   11 สุรินทร์ 21.00
12 ปากช่อง   12 ปราสาท 21.30
13 สีคิ้ว   13 ประโคนชัย 22.10
14 โชคชัย   14 จุดพักรถนางรอง 23.05
15 หนองกี่   15 บขส นางรอง 23.15
16 นางรอง 01.15 16    
  จุดพักรถนางรอง 01.25      
17 ประโคนชัย 02.20 17 ปากช่อง  
18 ปราสาท 03.00 18 มวกเหล็ก  
19 สุรินทร์ 03.30 19 สระบุรี  
  จอมพระ 03.50      
20 ท่าตูม 04.25 20 เทพารักษ์ 04.55
21 สุวรรณภูมิ 05.05 21 พระราม2 05.25
22 ยโสธร 05.55 22 สมุทรสาคร 05.45
23 ป่าติ้ว 06.20 23 สมุทรสงคราม 06.15
24 อำนาจ จ. 06.50 24 เขาย้อย 06.45
25 เสนาง ค. 07.10 25 เพชรบุรี 07.10
26 เลิงนกทา 07.30 26    
27 นิคมคำฯ 07.55 27 ชะอำ 07.50
28 มุกดาหาร 08.20 28 หัวหิน 08.20


831 เส้นทาง หัวหิน - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร

ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากต้นทางหัวหิน ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากต้นทางมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 หัวหิน 17.10 ม.1 + VIP 32 1 มุกดาหาร 17.10 ม.1 + VIP 32
2 ชะอำ 17.40 2 คำชะอี 17.40
3 ท่ายาง 18.00 3 กุฉินารายณ์ 18.30
4 เพชรบุรี 18.20 4 โพนทอง 19.05
5 เขาย้อย 18.45 5 ร้อยเอ็ด 20.00
6 สมุทรสงคราม 19.15 6 วาปีปทุม 20.40
7 สมุทรสาคร 19.45 7 พยัคฆภูมิพิสัย 21.30
8 พระราม 2 20.05 8 สตึก 22.00
9 เทพารักษ์ 20.35 9 บุรีรัมย์ 22.50
10 สระบุรี   10    
11 มวกเหล็ก   11    
12 ปากช่อง   12    
13 สีคิ้ว        
14 โชคชัย   14 จุดพักรถนางรอง 00.00
15 หนองกี่   15 บขส นางรอง 00.10
16 นางรอง 02.15 16    
  จุดพักรถนางรอง 02.25      
17 บุรีรัมย์ 03.35 17 ปากช่อง  
18 สตึก 04.25 18 มวกเหล็ก  
19 พยัคฆภููมิพิสัย 04.55 19 สระบุรี  
  วาปีปทุม 05.45      
20 ร้อยเอ็ด 06.25 20 เทพารักษ์ 05.50
21 โพนทอง 07.20 21 พระราม2 06.20
22 กุฉินารายณ์ 07.55 22 สมุทรสาคร 06.40
23 คำชะอี 08.45 23 สมุทรสงคราม 07.10
24 มุกดาหาร 09.15 24 เขาย้อย 07.40
25     25 เพชรบุรี 08.05
26     26    
27     27 ชะอำ 08.45
28     28 หัวหิน 09.15