เงื่อนไขการเดินทาง


1. สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน
2. ผู้โดยสารควรมาก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้โดยสารมาหลังจากเวลารถออกถือว่าสละสิทธ์การเดินทาง ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋ว
4. กรณีเลื่อนตั๋วต้องแจ้งจุดจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
5. กรณีต้องการเลื่อนตั๋วแต่แจ้งจุดจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออก 1-2 ชั่วโมง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 ℅                    ี่6. ไม่สามารถเลื่อนตั๋วได้กรณีแจ้งจุดจำหน่ายตั๋วไม่ถึง 1 ชั่วโมง
7. การคืนตั๋วต้องทำเรื่องคืนตั๋วที่จุดจำหน่ายที่ซื้อก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 ℅
    หากแจ้งไม่ถึง 2 ชั่วโมง ไม่สามารถคืนตั๋วได้
8. ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋วในช่วงเทศกาล หรือจุดจำหน่ายที่ระบุไว้ว่างดบริการเลื่อนหรือคืนตั๋ว
9. ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วในราคาตั๋วเด็กต้องมีความสูงไม่เกิน 130 เซ็นติเมตร ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอายุหรือชั้นเรียน
    และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋ว(แต่จะไม่มีที่นั่งให้)
10.ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วส่วนลดในราคาทหาร ตำรวจ และอื่นๆ ต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่มาซื้อตั๋ว
    และต้องแสดงบัตรอีกครั้งกับพนักงานต้อนรับบนรถ บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนได้
11.ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม
12.สัมภาระที่น้ำหนักเกินจากที่กำหนดต้องเสียค่าระวาง กิโลกรัมละ 10 บาท โดยชำระค่าระวาง กับพนักงาน จำหน่ายตั๋ว
    หรือนายตรวจเท่านั้นพร้อมรับใบเสร็จ และควรเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ
13.พนักงานประจำรถไม่มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าระวางหรือค่าฝากส่งพัสดุจากผู้โดยสาร
14.ผู้โดยสารที่ต้องการนำรถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับผู้โดยสาร ต้องเสียค่าระวางรถจักรยานยนต์เป็นเงิน 1,250 บาท
     ต่อคัน และต้องแจ้งพนักงานจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
15.ผู้โดยสารควรเก็บเอกสารกำกับสัมภาระไว้และส่งคืนพนักงานประจำรถเมื่อมีการเรียกรับสัมภาระคืน
16.บริษัทฯรับผิดชอบกรณีสัมภาระเสียหาย หรือสูญหายไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง
17.หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือมีเรื่องร้องเรียน โทรสายด่วน Call Center (038)-967965-7, (086)-332-0148


  เงื่อนไขการฝากส่งพัสดุ
 
1. ค่าธรรมเนียมการฝากส่งพัสดุคิดจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท คิดขั้นต่ำ 100 บาท
2. กรณีที่พัสดุเป็นของชิ้นใหญ่ ( เกิน 60 ซม. X 60 ซม. X 60 ซม. ) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 50 – 300 บาท
    ต่อชิ้นแล้วแต่กรณี
3. รถจักรยานยนต์ คิดค่าธรรมเนียมอัตราเดียว 1,500 บาทต่อคัน
4. รถจักรยานคิดค่าธรรมเนียม 300, 400 และ 500 บาทต่อคันแล้วแต่ขนาด
5. พัสดุที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีๆไป
6. ผู้รับต้องนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดง ในกรณีมอบอำนาจให้มารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน
    พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาของผู้รับมาแสดง
7. บริษัทฯรับผิดชอบกรณีพัสดุเสียหาย หรือสูญหายไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง
8. หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือมีเรื่องร้องเรียนโทรสายด่วน Call Center (038)-967965-7 , (086)-332-0148
 

 

   
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา   |  บริการของเรา   |  ข้อมูลควรทราบ   |  เส้นทางเดินรถ   |  ข่าวสาร   |  จุดจำหน่ายตั๋ว   |  ร่วมงานกับเรา  |   ติดต่อเรา
©2010, Yellow Bus บริษัท รถรุ่งเรือง(มุกดาหาร) จำกัด. All rights reserved.   Webdesign by: ChonburiZone.com